Okurunda Ana Ebigambo Ebigumire Ebi Abahandiki Ba Runyankore-Rukiga Bakoreise, Amakuru N'enkoresa Yaabyo.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Kabale University

Abstract

Ebi mpandiikire omu kucondooza oku nibyooreka Ebigambo ebigumire ebi abahandiiki ba Runyankore-Rukiga bakoreise amakuru n'enkoresa yaabyo. Kandi nimpamya ngu nikiija kuhwera abashomi namunonga enkunzi z'orurimi kwetegyeereza gye amakuru g'ebigambo bitari bimwe ebitarikurahuka kwetegyerezibwa.Okucondooza oku kugyendereire kumanya hamwe n'okushoboorora bigambo ebigumire,amakuru n'enkoresa yaabyo kwenda ngu bimanywe nikwo byeyongyere kujanjaara n'okukoresibwa obutoosha.

Description

Keywords

Okurunda, Ebigambo Ebigumire, Abahandiki, Runyankore-Rukiga Bakoreise, Amakuru N'enkoresa, Yaabyo

Citation

Atwine, Brendah (2023). Okurunda Ana Ebigambo Ebigumire Ebi Abahandiki Ba Runyankore-Rukiga Bakoreise, Amakuru N'enkoresa Yaabyo. Kabale: Kabale University.